مشاوره حقوقی رایگان - فسخ معامله

خودرویی به قیمت 100 میلیون تومان خریداری شده است فروشنده مدعی است که ارزش خودرو در زمان معامله 135 میلیون تومان بوده است در قرار داد این شرط آمده است که : با اقرار طرفین و با علم و اطلاع کامل نسبت به عرف بازار، اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن هر چند فاحش یا افحش به هر عنوان ادعا و به هر میزان حتی به اعلاء درجه آن از طرفین بعمل آمد. با فرض اینکه ارزش خودرو در زمان معامله همان 135 میلیون تومان بوده باشد، آیا فروشنده میتواند معامله را فسخ کند؟

پاسخ ها :

فرزانه عزتي

... فرزانه عزتي:

استان : تهران
شماره تماس: 09190092203


بله اگر دلیل بیاورد می تواند فسخ کند


17:05:15   1397/9/6

موافق (0) مخالف (0)

مريم السادات  پيراسته

سرکار خانم مريم السادات پيراسته :

استان : فارس
شماره تماس: ---


با سلام عبارت «اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن فاحش» به این معناست که متعاملین یعنی دو طرف قرارداد، هیچ گونه اختیاری برای بر هم زدن معامله حتی اگر ضرر فاحشی به آنها برسد، ندارند.


00:04:51   1397/9/7

موافق (0) مخالف (0)


معامله خودرو فسخ معامله خودرو خودرو