مشاوره حقوقی رایگان - فروش مال غیر

آپارتمانی در شش طبقه در حال احداث از طرف مالک بوده، وی جهت تامین هزینه های ساخت تصمیم به فروش طبقه دوم بصورت پیش فروش میگیرد. پروانه ساخت ساختمان مذکور شامل چهارطبقه بوده و دوطبقه اخرمشمول ماده صد شهرداری شده است.که از زمان شروع به ساخت(1389) تاکنون خلافی مذکورپرداخت نشده است.از طرفی مالک درنظر داشته که پس از تکمیل ساختمان، خود و خانواده اش در همان طبقه دوم اسکان یابد لذا ضمن عقد قرارداد پیش طبقه دوم، الحاقیه ای بدین مضون تحریر وبه تایید طرفین و شهود حاضر درجلسه میرسد: {.... قرار بر این شد که بعد از اخذ پروانه ساختمانی طبقه پنجم بجای طبقه دوم تحویل داده خواهد شد...تاتاریخ 93/3/31 اگر خلافی ساختمان و ماده صد در رابطه با طبقه پنجم باشد انجام و تحویل ننمایند همان طبقه دوم به قوت خود باقی است...}. خریدار قبل از اتمام مهلت مذکور واحد اپارتمانی طبقه دوم را به انضمام الحاقیه با قید" طبقه دوم بانضمام صورتجلسه مربوط به طبقه پنجم" در ماده 3 قرارداد پیش فروش به ثالث واگذار و شخص ثالث چندی بعد از اتمام مهلت مندرج، واحد پنجم را به غیر واگذار میکند. آیا عمل شخص ثالث فروش مال غیر محسوب میشود؟ متشکرم

پاسخ ها :

توحید جلایری نیا

جناب آقای توحید جلایری نیا:

استان : خراسان رضوی
شماره تماس: 09159249885


اگر از این کار منع شده باشد بلی


14:51:59   1397/2/15

موافق (0) مخالف (0)


فروش مال غیر