دادراه

دادراه، راه دادخواهی

نمونه قرارداد ۴ خرداد ۱۳۹۶

نمونه قرارداد طراحی وب سایت

ماده ۱- طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی ما‌بین

………………… به نمایندگی آقای / خانم …………………… به شماره شناسنامه ……………………کد ملی …………… نام پدر …………………. شماره تماس ………………….. به آدرس …………………………………………………………

که ازین پس آدرس اینترنتی …..www نامیده خواهد شد و

خانم/آقای …………………… به شماره شناسنامه ……………………کد ملی …………… نام پدر

نمونه شکواییه ۴ خرداد ۱۳۹۶

نمونه شکواییه چک بلامحل به علت مسدود بودن حساب

احتراماً به استحضار می رساند:

مشتکی عنه … فقره چک به شماره ………. در تاریخ ……… عهده بانک …… در شهرستان ……… شماره ……… به مبلغ ………. ریال به دلیل بدهی در وجه بنده صادر نمودند. اینجانب در تاریخ معین شده به بانک مراجعه نمودم و اطلاع یافتم که حسابی که به اعتبار آن چک صادر شده است، مسدود می باشد و بنده گواهی عدم پرداخت به شماره ………. مورخ ……… را از بانک دریافت کردم. اینجانب بلافاصله با مراجعه به مشتکی عنه خواستار پرداخت بدهی شدم که ایشان هیچ اقدامی در جهت پرداخت بدهی خود انجام ندادند. بنده چندین بار نیز به ایشان مهلت دادم که با به پایان رسیدن مهلت ها و مراجعات بسیار یقین پیدا کردم که ایشان قصد پرداخت بدهی خود را ندارند

نمونه شکواییه ۴ خرداد ۱۳۹۶

نمونه شکواییه چک بلامحل

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

مشتکی عنه … فقره چک به شماره ………. در تاریخ ……… عهده بانک …… در شهرستان ……… شماره ……… به مبلغ ………. ریال به دلیل بدهی در وجه بنده صادر نمودند. اینجانب در تاریخ معین شده به بانک مراجعه نمودم و با حساب خالی مشتکی عنه مواجه شدم و گواهی عدم پرداخت به شماره ………. مورخ ……… دریافت کردم. بنده چندین بار نیز به ایشان مهلت دادم که با به پایان رسیدن مهلت ها و مراجعات بسیار یقین پیدا کردم

نمونه شکواییه ۲ خرداد ۱۳۹۶

نمونه شکواییه شهادت دروغ

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب به عنوان مشتکی عنه پرونده کیفری به شماره کلاسه ………. در دادگاه کیفری ………. به اتهام ……… بودم که به موجب دادنامه شماره ………. به اتهام ذکر شده محکوم شدم. بنده پس از مشاهده دادنامه و مطالعه پرونده در دادگاه متوجه شدم که دلیل محکومیت شهادت شهود قید شده است. شاهدان طبق پرونده ۱- ………… ۲- ………… هستند که بنده هیچ یک از این افراد را نمی شناسم. این افراد به دلیل ارتباطات فامیلی و یا همسایگی با شاکی شهادت دروغ علیه بنده داده اند و شهادت آن ها غیرقابل استناد و باطل است. لذا با توجه به شرح شکواییه و ادله اینجانب که شامل ۱- …… ۲- …… می باشد و همچنین با استناد به ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی

نمونه دادخواست ۱ خرداد ۱۳۹۶

نمونه دادخواست اجازه ازدواج (به علت خودداری ولی از دادن اذن)

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب در تاریخ … با شماره شناسنامه … متولد شده ام و در شرایط مناسبی از رشد سنی هستم. اینجانب دارای مدرک تحصیلی … نیز می باشم. با توجه به این که آقای … فرزند … متولد … دارای مذهب … و دارای مدرک تحصیلی … و مشغول به کار در … هستند و خواهان ازدواج با اینجانب می باشند، تحقیقات محلی لازم صورت گرفته و به لحاظ شخصیتی و خانوادگی شایستگی کامل ایشان جهت ازدواج با بنده تایید شده است. متاسفانه پدر اینجاب بدون دلیل شرعی و قانونی از ازدواج بنده با نامبرده مخالفت می کنند

نمونه قرارداد ۱ خرداد ۱۳۹۶

نمونه قرارداد فروش خودرو (پیش فروش)

ماده ۱- طرفین قرارداد

فروشنده / فروشندگان …………………………. فرزند ………………….. به شماره شناسنامه / اقتصادی /ثبت ……………………. صادره از …………… متولد سال …………….. دارای کدملی ……………. کد پستی ……………….. تلفن ……………………. ساکن …………………………………………….. اصالتاً از طرف خود و ولایتاً / قیمومتاً / وصایتاً / وکالتاً / به …… نمایندگی و امضاء مجاز / از طرف………………………….. به موجب

نمونه دادخواست ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

نمونه دادخواست الزام موجر به تحویل مورد اجاره

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب به موجب قرارداد اجاره شماره … یک واحد مسکونی/تجاری را در تاریخ … به آدرس … از موجر اجاره کردم. مدت اجاره یک سال و از تاریخ … تا تاریخ … با اجاره ماهیانه به مبلغ … ریال تعیین شد. با توجه به این که به محض انعقاد قرارداد اجاره، مستاجر مالک منافع عین مستاجره می باشد و موجر باید مورد اجاره را به مستاجر تسلیم نمایند

نمونه قرارداد ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

نمونه قرارداد تبدیل تعهد

ماده ۱- طرفین قرارداد

چون در سند بیع قطعی شماره ………… مورخ …………. تنظیمی دفترخانه شماره ……………. شهرستان ……………… خریدار باقیمانده ثمن معامله را به فروشنده آن بدهکار گردیده علیهذا در تاریخ زیر نامبردگان ذیل

الف- خانم/آقای فرزند …………………… به شماره شناسنامه …………………….. کد ملی

نمونه قرارداد ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

نمونه قرارداد وقف

طرفین قرارداد:

واقف:

خانم/آقای …………… فرزند …………. به شماره شناسنامه …………… کدملی ………………. متولد ………….. شماره تلفن ثابت ………………… همراه …………….

به نشانی ……………………………………..

نمونه دادخواست ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

نمونه دادخواست اثبات رابطه زوجیت (از طرف زوج)

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب و خوانده محترمه در تاریخ … توسط آقای/ خانم … در حضور شهود با جاری شدن صیغه عقد شرعی به نکاح دائم/موقت همدیگر با مهریه … در آمده ایم. پس از گذشت مدت … زوجه با ایجاد اختلافاتی رابطه زوجیت را انکار می کنند و حاضر به ثبت رسمی ازدواج نیستند و از انجام تعهدات شرعی و قانونی خود امتناع می کنند. لذا اینجانب با استناد

نمونه دادخواست ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

نمونه دادخواست اثبات رابطه زوجیت (از طرف زوجه)

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب با حضور شهود در تاریخ … توسط آقای/خانم …. با جاری شدن صیغه عقد شرعی به نکاح دائم/موقت خوانده با مهریه … درآمده ام. پس از گذشت مدت … خوانده رابطه زوجیت را انکار می کنند و حاضر به ثبت رسمی ازدواج نیستند و از انجام تعهدات شرعی و قانونی خود امتناع می کنند.

نمونه دادخواست ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

نمونه دادخواست الزام خوانده به انجام تعهد (ساخت بنا)

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

به موجب قرارداد مورخ … خوانده متعهد شده اند که که یک باب ساختمان … واحدی را بعد از گذشت مدت … از تنظیم قرارداد بر روی قطعه زمینی به مساحت … مترمربع واقع در … به شماره پلاک ثبتی … بخش … که بنده مالک قانونی آن می باشم، احداث کنند. خوانده محترم از انجام تعهد خود به بهانه های مختلف امتناع می کنند

نمونه قرارداد ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

نمونه قرارداد اجرای تاسیسات مکانیکی (لوله کشی)

۱- طرفین قرارداد:

کارفرما

آقای/خانم … فرزند … متولد … به شماره شناسنامه … تلفن تماس … آدرس …

پیمانکار

آقای/خانم … فرزند … متولد … به شماره شناسنامه … تلفن تماس … آدرس …

ماده ۲- موضوع قرارداد:

موضوع قرارداد عبارت است

نمونه دادخواست ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

نمونه دادخواست تعدیل اجاره بها

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب براساس اجاره نامه رسمی شماره … تنظیم شده در دفترخانه اسناد رسمی شماره … شهرستان … یک باب مغازه به آدرس ……………… به خوانده اجاره داده ام. اجاره بهای تعیین شده طبق اجاره نامه مبلغ … ریال بوده است که با طرح دعوی و صدور حکم به مبلغ … ریال افزایش یافته

نمونه قرارداد ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

نمونه قرارداد سئو سایت

۱- طرفین قرارداد

این قرارداد فی مابین آقای/خانم …… به آدرس …………………… با شماره تماس ………… به عنوان برنامه نویس، طراح و بهینه ساز سایت
و آقای/خانم …… به آدرس …………………… با شماره تماس ………… بعنوان کارفرما با شرایط ذیل منعقد میگردد.

ماده ۲- موضوع قرارداد

بهینه سازی سایت برای نتایج جستجوی گوگل (سئو) برای (یک / دو / سه) سایت شرکت ……..

نمونه دادخواست ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

نمونه دادخواست مطالبه اجور معوقه

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب قرارداد اجاره ای را با خوانده به موجب سند مالکیت شش دانگ یک واحد آپارتمان/ یک باب منزل مسکونی که بنده مالک آن می باشم، منعقد کرده ام. ملک اینجانب به مساحت … متر مربع … واقع در … به شماره پلاک ثبتی … بخش … می باشد که در تاریخ … با سند اجاره شماره … اجاره داده شد. مدت اجاره از تاریخ … تا تاریخ … با اجاره ماهیانه به مبلغ … ریال تعیین شد که خوانده محترم از تاریخ … به مدت … از پرداخت اجاره که جمعاً مبلغ … می باشد امتناع می کنند.