دادراه

دادراه، راه دادخواهی

نمونه صورتجلسه کاهش و یا افزایش تعداد اعضای هیئت مدیره شرکت با مسئولیت محدود

مجمع عمومی فوق العاده شرکت …………………………… با مسئولیت محدود به شناسه ملی …………………………… به شماره ثبت …………………………… مورخ  …………………… ساعت ………… با حضور کلیه/ اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل

نمونه صورتجلسه کاهش سرمایه و خروج شریک از شرکت با مسئولیت محدود

در تاریخ …………………… ساعت ………… مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء (توضیح این که در متن صورتجلسه تنها یکی از کلمات «کلیه» یا «اکثریت» درج می گردد.) در محل شرکت

نمونه صورتجلسه افزایش سرمایه همراه با ورود شریک جدید در شرکت با مسئولیت محدود

در تاریخ …………………… ساعت ………… مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء (توضیح این که در متن صورتجلسه تنها یکی از کلمات «کلیه» یا «اکثریت» درج می گردد.) در محل شرکت

نمونه صورتجلسه تغییر محل شرکت با مسئولیت محدود (صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده)

در تاریخ ……………………  ساعت ………… مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء/ اکثریت شرکاء (توضیح این که در متن صورتجلسه

نمونه صورتجلسه تغییر محل شرکت با مسئولیت محدود (صورتجلسه هیئت مدیره)

در تاریخ…………………… ساعت ………… جلسه هیئت مدیره شرکت …………………………… با مسئولیت محدود با حضور کلیه / اکثریت اعضاء (توضیح این که در متن صورتجلسه تنها یکی از کلمات «کلیه» یا «اکثریت» درج می گردد.) در محل شرکت

نمونه صورتجلسه تغییر نام شرکت با مسئولیت محدود

در تاریخ …………………… ساعت ………… مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء (توضیح این که در متن صورتجلسه تنها یکی از کلمات «کلیه» یا «اکثریت» درج می گردد.) در محل شرکت (در صورتی که جلسه در محل دیگری غیر

نمونه صورتجلسه افزایش سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود

در تاریخ …………………… ساعت ………… مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء (توضیح این که در متن صورتجلسه تنها یکی از کلمات «کلیه» یا

نمونه صورتجلسه کاهش سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود

در تاریخ …………………… ساعت ………… مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء (توضیح این که در متن صورتجلسه تنها یکی از کلمات «کلیه» یا «اکثریت» درج می گردد.) در محل شرکت

نمونه صورتجلسه تاسیس شعبه شرکت با مسئولیت محدود

در تاریخ …………………… ساعت ………… مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء (کلیه / اکثریت: توضیح این که در متن صورتجلسه تنها یکی از کلمات «کلیه» یا «اکثریت» درج می گردد.) در محل قانونی شرکت

نمونه صورتجلسه نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکتهای با مسئولیت محدود

در تاریخ ……………… ساعت ………… مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء/ اکثریت شرکاء (کلیه / اکثریت: توضیح این که در متن صورتجلسه تنها یکی از کلمات «کلیه» یا «اکثریت» درج می گردد.) در محل شرکت (اگر جلسه در محل دیگری غیر از محل قانونی شرکت تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود) تشکیل

نمونه صورتجلسه انتخاب هیئت مدیره در شرکت های با مسئولیت محدود

صورتجلسه مجمع عمومی (عادی بطور فوق العاده) شرکت در تاریخ …………………… ساعت ………… با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء (کلیه / اکثریت: توضیح این که در متن صورتجلسه تنها یکی از کلمات «کلیه» یا «اکثریت» درج می گردد.) تشکیل و نسبت به انتخاب اعضای هیئت مدیره

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین شرکت با مسئولیت محدود

در تاریخ ………………… اولین جلسه مجمع عمومی موسسین شرکت با مسئولیت محدود …………………………… با حضور کلیه اعضا و شرکا در محل شرکت

نمونه آگهی دعوت سهامداران جهت تشکیل مجامع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده در شرکت سهامی خاص بطور همزمان

بدینوسیله از کلیه شرکاء/ سهامداران شرکت …………………………… سهامی خاص به شماره ثبت …………………………… شناسه ملی …………………………… دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده

نمونه آگهی دعوت تبدیل نوع سهام بی نام به بانام در رعایت ماده ۴۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت

اتوجه به تصویب مجمع عمومی فوق العاده مورخ ………… در اجرای ماده ۴۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت مبنی بر تبدیل کلیه سهام شرکت از بی نام به بانام، لذا از کلیه سهامداران شرکت دعوت به عمل می آید

نمونه آگهی دعوت تبدیل نوع سهام بانام به بی نام در رعایت ماده ۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت

با توجه به تصویب مجمع عمومی فوق العاده مورخ ………… در اجرای ماده ۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مبنی بر تبدیل کلیه سهام شرکت از بانام به بی نام، لذا از کلیه سهامداران شرکت دعوت به عمل می آید

نمونه اعلام ختم تصفیه شرکت سهامی خاص

احتراماً بدینوسیله با ارائه سه نوبت آگهی در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار مربوط به شرکت …………………………… به شماره ثبت …………………………… شناسه ملی …………………………… با رعایت ماده

123621622