دادراه

دادراه، راه دادخواهی

نمونه رای الزام به تنظیم سند رسمی

ر خصوص دعوی خانم س.م. به وکالت از آقایان ۱- م. ۲- ف. شهرتین ظ. به‌طرفیت خانم‌ها ۱- ک. ۲- خ. ۳- ف. ۴- ز. شهرت همگی ظ. خواندگان ردیف اول تا سوم با وکالت آقای ک.ع. دایر بر الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی یک‌دانگ از شش‌ دانگ پلاک‌های ثبتی ۱۹۱۱۲ و ۱۹۱۱۳ فرعی از ۷۰۲۲ اصلی و ۱۷۰۲۰ فرعی از ۷۰۲۲ اصلی بخش ۲ تهران با احتساب کلیه خسارات دادرسی

نمونه دادخواست ۴ مرداد ۱۳۹۶

نمونه دادخواست تنفیذ و تایید فسخ قرارداد با اعمال خیار مجلس

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب شش دانگ یک باب منزل مسکونی/یک واحد آپارتمان را در تاریخ ….. به مبلغ …… و به مساحت …. متر مربع واقع در …. به شماره پلاک ثبتی … بخش … از خوانده خریداری نمودم. با توجه به این که قانون مدنی این اختیار را برای طرفین در نظر گرفته است که تا زمانی که مجلس را ترک نکرده اند

نمونه رای الزام به تمکین

با استعانت از خداوند متعال در خصوص دادخواست م.ر. فرزند م. به‌طرفیت ز.م. فرزند م. به خواسته تقاضای الزام خوانده به تمکین و بدین شرح خواهان توضیح داده است: که اینجانب با خوانده در بهمن سال ۱۳۹۰ ازدواج نموده‌ام و همسرم از تاریخ ۲۰/۲/۹۲ بدون مانع شرعی و قانونی و علی‌رغم مراجعات و دعوت‌های مکرر حاضر به تمکین نبوده و به وظایف خودش در قبال اینجانب عمل نمی‌نماید و نهایتاً به استناد ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی درخواست رسیدگی نموده است دادگاه با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده از جمله فتوکپی مصدق رونوشت عقدنامه شماره ۱۱۸۲ صادره از

نمونه قرارداد ۴ مرداد ۱۳۹۶

نمونه قرارداد چاپ کتاب

ماده ۱- طرفین قرارداد: این قرارداد فی مابین خانم/آقای ……… فرزند ……… به شناسنامه شماره ……… صادره از ……… متولد …… تلفن ……………… به نشانی …… و خانم/آقای ……… فرزند ……… به شناسنامه شماره ……… صادره از ……… متولد …… تلفن ……………… به نشانی ……

نمونه رای خیانت در امانت

در خصوص اتهام آقای م.س. فرزند ق.، متولد ۷۰، دایر بر خیانت در امانت نسبت به بار تحویلی با وکالت خانم ز.ق. و آقای ح.الف. موضوع شکایت آقایان ۱- ع.ج. ۲- ع.ع. ۳- ع.م.؛ با عنایت به گزارش اولیه مأمورین و اقرار متهم در نزد مأمورین، شکایت شکات و اظهارات ایشان در نزد مأمورین، اظهارات گواهان در مرجع انتظامی، اقرار متهم در نزد بازپرس محترم دادسرا و دفاع این‌که از آقای ع.ج.، ۴ میلیون تومان طلب داشتم و چون طلب مرا نپرداخت از بابت طلب خودم بار را نگه داشتم

نمونه رای اجرت المثل ایام زوجیت

در خصوص دادخواست خانم ح.ر. با وکالت آقای ح.ح. به‌طرفیت آقای ح.ه. دایر به مطالبه اجرت‌المثل ایام زندگی با توجه به محتویات پرونده و اینکه خواهان در خصوص اثبات موضوع دعوی خویش یعنی اجرت‌المثل ایام زندگی دلیلی به دادگاه ارائه نکرده است و قصد عدم تبرع خویش را به اثبات نرسانده است لذا دعوی خواهان وارد نبوده

نمونه رای جعل و استفاده از سند مجعول

در خصوص شکایت شرکت کاریابی و مشاوره شغلی ح. با وکالت آقای م.ب. فرزند ح. علیه خانم س.د. فرزند د.، ۲۹ ساله، شغل کارمند بخش خصوصی، اهل و مقیم تهران، به وکالت آقای ه.ه. فرزند م.، دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول؛ دادگاه با در نظر داشتن مجموع محتویات و اوراق پرونده و تحقیقات انجام شده و گزارش مرجع انتظامی و قرار مجرمیت صادره و کیفرخواست پیوست پرونده و دفاعیات و انکار متهمه در دادگاه هر چند نظریه کارشناس حاکی از این است که امضایی ذیل اوراق صفحات پنج و شش ظهر شماره پیوست پرونده و منتسب به صادرکننده آن آقای ح.ب. نمی‌باشد به ظاهر امضای مذکور مغایر با امضایی است

نمونه دادخواست ۳ مرداد ۱۳۹۶

نمونه دادخواست خلع ید با دستور موقت

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب به موجب سند مالکیت شماره …. مالک شش دانگ یک واحد آپارتمان به مساحت … متر مربع به شماره پلاک ثبتی … بخش … در شهرستان … می باشم. با توجه به این که خوانده بدون اجازه اینجانب پلاک ثبتی ذکر شده را به طور غاصبانه در تصرف خود گرفته اند، بنده با مراجعات بسیار و همچنین ارسال اظهارنامه

نمونه قرارداد ۳ مرداد ۱۳۹۶

نمونه قرارداد قالب بندی

ماده ۱- طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی ما‌بین ……………… به نمایندگی آقای ……………… به شماره ملی ……………… نام پدر ………………… به نشانی ……………………………… شماره تماس ……………… که ازین پس «کارفرما» نامیده خواهد شد، و ……………… به نمایندگی آقای ……………… به شماره ملی ……………… نام پدر ………………… به نشانی ……………………………… شماره تماس

نمونه رای منع اشتغال زوجه

آقای ع.د. با وکالت آقایان م.گ. و ح.م دادخواستی به طرفیت خانم ن.ت. به خواسته منع اشتغال زوجه تقدیم نموده است وکلای زوج در وقت رسیدگی مدعی گردیده ‌اند زوجه تا ساعاتی از غروب آفتاب در محل کار به سر می‌ برند و پس از آن با خستگی ناشی از کار به منزل مراجعه و توجهی به نیازهای همسر جوان خود نداشته و نتیجتاً این امر منجر به اختلافات و طرح پرونده‌ های متعدد علیه موکل گردیده است زوجه ادعای مطروحه را تکذیب و اعلام نموده

نمونه رای حضانت

درخصوص دادخواست آقای س.پ. با وکالت آقای الف. به‌ طرفیت خانم م.ب. فرزند ر. به‌ خواسته حضانت (استرداد طفل) که وکیل خواهان در شرح دادخواست و لایحه تقدیمی، با توجه به سن طفل مشترک به‌نام م. که متولد ۱۳/۵/۸۵ می‌باشد، تقاضای حضانت وی توسط موکل و تحویل فرزند به پدرش را نموده است و خوانده با حضور در دادگاه، علاقه‌مندی فرزند جهت زندگی با خوانده (مادر) را مطرح کرده و اختلافات به‌وجود آمده را یادآور شده. دادگاه با توجه به مدارک

نمونه رای تولید و فروش و حمل و نگهداری مشروبات الکلی

در خصوص اتهام ک.الف. فرزند ژ. مبنی بر تولید و فروش و حمل و نگهداری مشروبات الکلی به شرح مندرج در پرونده، با عنایت به جمیع محتویات موجود و گزارش واصله و مفاد کیفرخواست صادره از سوی دادسرای ناحیه ۲۱ تهران و توجه به اقاریر صریح و مقرون به واقع وی در جریان دادرسی و در جلسه دادگاه و کشف و ضبط مشروبات

نمونه رای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو

در خصوص دادخواست خواهان م.الف. بطرفیت خوانده م.الف. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی خودرو هر کدام مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال و مطالبه خسارت دادرسی، دادگاه با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده دادخواست تقدیمی رونوشت مصدق قرارداد استنادی که حاکی از انتقال خودرو موضوع دعوی به موجب عقد بیع به خواهان است و لایحه تقدیمی خواهان و اینکه خوانده علیرغم ابلاغ در جلسه حضور نیافته و دفاعی نکرده است

نمونه قرارداد ۲ مرداد ۱۳۹۶

نمونه قرارداد خدمات گردشگری

ماده۱- طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی ما‌بین ………………… به نمایندگی آقای/خانم …………………… به شماره ملی…………………… نام پدر…………………… تلفن ………………… به نشانی ……………………………………… که ازین پس « شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی …. » نامیده خواهد شد، و ………………………به نمایندگی آقای/خانم ……………………… به شماره ملی …………………… نام پدر……………………تلفن

نمونه دادخواست ۲ مرداد ۱۳۹۶

نمونه دادخواست خلع ید و قلع و قمع بنا

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب به موجب سند مالکیت شماره …. مالک شش دانگ یک واحد آپارتمان به مساحت … متر مربع به شماره پلاک ثبتی … بخش … در شهرستان … می باشم. با توجه به این که خوانده بدون اجازه اینجانب پلاک ثبتی ذکر شده

نمونه رای رابطه نامشروع

در خصوص اتهام ۱) آقای م.ل. فرزند ر.،۳۱ ساله، اهل و ساکن تهران ۲)خانم ف.ک فرزند الف ،۲۷ ساله، اهل و ساکن شهرستان اندیمشک، هر دو آزاد به لحاظ صدور قرار قبولی کفالت، دایر به برقراری رابطه نامشروع غیر زنا، موضوع شکایت خانم ن.الف. همسر متهم ردیف اول با وکالت آقای م.ر.،خلاصتاً شاکی با ارائه متن پیامک‌های بسیار زشت و مستهجن ارسالی از سوی متهم ردیف دوم به متهم ردیف اول مدعی ارتباط نامشروع نامبردگان بوده