دادراه

دادراه، راه دادخواهی

نمونه رای رابطه نامشروع

در خصوص اتهام ۱) آقای م.ل. فرزند ر.،۳۱ ساله، اهل و ساکن تهران ۲)خانم ف.ک فرزند الف ،۲۷ ساله، اهل و ساکن شهرستان اندیمشک، هر دو آزاد به لحاظ صدور قرار قبولی کفالت، دایر به برقراری رابطه نامشروع غیر زنا، موضوع شکایت خانم ن.الف. همسر متهم ردیف اول با وکالت آقای م.ر.،خلاصتاً شاکی با ارائه متن پیامک‌های بسیار زشت و مستهجن ارسالی از سوی متهم ردیف دوم به متهم ردیف اول مدعی ارتباط نامشروع نامبردگان بوده

نمونه رای رباخواری

رای

در خصوص اتهام آقای م.م. با وکالت آقای م.س. دایر بر رباخواری به مبلغ هجده میلیارد و هشتصد و ده میلیون و پانصد و هشتاد و هشت هزار و چهارصد و نود شش ریال موضوع معامله و قرارداد صوری ۴۷۴۶ / ۳۷% از کل سهام شرکت س. (سهامی خاص) شماره ۱۹۶۰۴ ثبت شرکت ها شکایت آقای الف.س. فرزند م. با وکالت آقایان د.و. و ح.م.؛ بدین توضیح که شاکی مدعیست به عنوان احد از سهام داران شرکت مذکور مالک ۸۶۲۶/۳۷۴۹ سهم از

نمونه قرارداد ۱ مرداد ۱۳۹۶

نمونه قرارداد سنگ کاری ساختمان

ماده ۱- طرفین قرارداد

این قرارداد مابین ………………….. فرزند ……….. به شماره شناسنامه ……… تلفن ……………… به آدرس …………………………. که از این پس کارفرما نامیده می شود از یک طرف و ………………………. فرزند ………. به شماره شناسنامه ……….. تلفن ……..

نمونه رای انتقال مال غیر

حسب محتویات پرونده م.ش. فرزند ع. متهم است به فروش مال غیر نسبت به یک قطعه زمین به مساحت ۲۴۰ متر مربع از پلاک ۵۲ فرعی از ۹۲ اصلی واقع در روستای ج. به شرح مندرج در پرونده؛ دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و شکایت شاکی آقای ع.ش. فرزند ق. و اسناد و مدارک ابرازی و استعلام ثبتی صورت گرفته و نظریه کارشناس رسمی دادگستری و اقرار متهم به فروش قطعه مزبور و دفاع بلاوجه وی مبنی به اینکه قطعه مذکور جزء اراضی موروثی بوده و مشاعی می باشد

نمونه دادخواست ۱ مرداد ۱۳۹۶

نمونه دادخواست طلاق به دلیل عدم پرداخت نفقه

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب به موجب عقدنامه شماره … مورخ … دفترخانه شماره … شهرستان … با خوانده عقد ازدواج دائم منعقد کرده ام که حاصل این ازدواج در مدت … فرزند پسر/دختر /بدون فرزند می باشد. خوانده به مدت بیش از شش ماه از تاریخ …. از پرداخت نفقه خودداری می کنند و به موجب دادنامه شماره

نمونه رای تصرف عدوانی

دادسرای ناحیه ۲ تهران علیه آقای م.ش. فرزند ع. به اتهام تصرف عدوانی کیفرخواست صادر نموده است (ص۸۴). ملک موضوع تصرف عدوانی عبارت است از (ص۹۶) یک واحد در طبقه اول واقع در پلاک فرعی … فرعی از ۱۱۶ اصلی بخش ۱۱ تهران که براساس توضیحات مندرج در سند مالکیت حاصل تجمیع پلاک های … و … فرعی از ۱۱۶ اصلی است مشتکی عنه با ارائه یک فقره مبایعه نامه (ص۲۰) مدعی مالکیت و خرید یک واحد از آپارتمان های احداثی در پلاک مذکور از آقای ع.ز شده است دادنامه شماره ۲۰۴۸ مورخه ۸۴/۱۱/۲۳ شعبه ۲۲۰ دادگاه عمومی تهران (۵۹) حاکی است مشارالیه دعوی انجام

نمونه قرارداد ۳۱ تیر ۱۳۹۶

نمونه قرارداد کانال کشی کولر

ماده ۱- طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی ما‌بین ………………… به نمایندگی آقای /خانم ……………………به شماره ملی ………………… نام پدر ……………… شماره تماس ………………آدرس …………………………………که ازین پس «کارفرما» نامیده خواهد شد، و ………………… به نمایندگی آقای /خانم …………

نمونه رای ضرب و جرح

در خصوص اتهامات آقای د.پ فرزند م. دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی به شاکی منتهی به شکستگی استخوان بینی و توهین به شاکی و اخلال در نظم و آسایش عمومی و رابطه نامشروع دون زنا با متهم ردیف دوم و اتهام خانم ف.ک. فرزند غ. دایر بر رابطه نامشروع دون زنا با متهم ردیف اول؛ با توجه به گزارش جانشین ناحیه مقاومت بسیج محلاتی تهران و تحقیقات دادسرا و کیفر خواست دادسرای ناحیه ۱۴ تهران و شکایت اولیه شاکی خصوصی صرف نظر از گذشت شاکی

نمونه رای توهین

در خصوص اتهام آقای م.ق. فرزند ح.و خانم ز.الف. فرزند ب. ، هردو آزاد به قید کفالت دایر بر توهین نسبت به شاکی ح.ج.؛ دادگاه با توجه به کیفر خواست صادره به شماره ۹۱۰۹۹۸۰۲۳۶۷۰ مورخ ۰۹/۰۲/۱۳۹۲ از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۴ تهران، شکایت شاکی، مودای گواهی گواه، اقرار متهمین به این که به شاکی گفتیم معتاد که حکایت از تخفیف و تحقیرآمیز بودن آن دارد و دفاعیات بلاوجه آن ها توجهاً به سایر قرائن و امارات موجود در پرونده وقوع بزه انتسابی به مشارالیهم را محرز و مسلم دانسته و مستنداً به ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ هر یک از نامبردگان را به پرداخت یک میلیون ریال

نمونه اظهارنامه ۳۱ تیر ۱۳۹۶

نمونه اظهارنامه اعلام فسخ معامله به دلیل غبن فاحش

همانطور که مستحضرید مطابق با قولنامه شماره …. مورخ …. اینجانب یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی …. به مساحت …. بخش …. شهرستان …. به نشانی ….. و به مبلغ …. را از شما خریداری نموده ام. متاسفانه پس از انجام معامله و با تحقیق از اهالی محل و مراجعه

نمونه رای چک بلامحل

در خصوص اتهام آقای ح.ن. فرزند ی. دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره …/۹۰۵۶-۱۲ مندرج ۳۰/۶/۹۲ به مبلغ ۰۰۰ /۰۰۰/۶۵۰ ریال عهده بانک ملی موضوع شکایت م.گ. با عنایت به جامع محتویات پرونده، شکایت شاکی، مدارک و مستندات ابرازی از جمله تصویر چک مورد شکایت و گواهینامه عدم پرداخت بانک محال‌علیه که دلالت بر فقدان موجودی دارد؛ توجهاً به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۴ تهران و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده دادگاه

نمونه رای اعسار از پرداخت محکوم به

در خصوص دعوی خواهان آقای م.الف با وکالت خانم الف.ن. به طرفیت خواندگان: آقای ب.ق. و خانم ف.ن. به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به به صورت یکجا و دفعه واحده و پرداخت آن به نحو تقسیط در حق خواهان موضوع دادنامه شماره مورخ … میلیون ریال، اینک دادگاه با توجه به محتویات پرونده، قطع نظر از آنکه خواهان مطابق تکلیف

نمونه قرارداد ۲۸ تیر ۱۳۹۶

نمونه قرارداد اجرای تاسیسات برقی

ماده ۱- طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی ما‌بین ……………… به نمایندگی آقای ……………… به شماره ملی ……………… نام پدر ………………… به نشانی ……………………………… شماره تماس ……………… که ازین پس «کارفرما» نامیده خواهد شد، و ……………… به نمایندگی آقای ……………… به شماره ملی ……………… نام پدر ………………… به نشانی ……………………………… شماره تماس ……………… که ازین پس «پیمانکار» نامیده خواهد شد، به منظور انجام موضوع قرارداد منعقد می‌گردد

نمونه دادخواست ۲۸ تیر ۱۳۹۶

نمونه دادخواست تایید و تنفیذ فسخ معامله به دلیل تخلف شرط

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب به موجب مبایعه نامه مورخ ….. شش دانگ یک باب منزل مسکونی/یک واحد آپارتمان را به مبلغ …… و به مساحت …. متر مربع واقع در …. به شماره پلاک ثبتی …. بخش ….. از خوانده خریداری نمودم. طبق توافق فی مابین شروطی به شرح ذیل در قرارداد درج شده است

نمونه رای خلع ید مشاعی

در خصوص دعوی آقایان س.ص. و م.ج. به وکالت از خانم ش.س. به طرفیت ۱- آقای ح.د. ۲- ج.م. ۳- ز.ط. ۴- م.س. دایر بر خلع ید و قلع و قمع بنای احداثی در ملک تحت پلاک ثبتی ۱۰/۸۴ بخش ۱۱ تهران با احتساب خسارات دادرسی هریک مقوم به ۵۱۰۰۰۰۰۰ ریال دادگاه جهت اتخاذ تصمیم قضایی موارد ذیل را مدنظر قرار می دهد: ۱- به موجب پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت اسناد و املاک ت. به شماره ۴۰۱۵۴ – ۸/۸/۱۳۹۱ خواهان مالک چهار دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی فوق الذکر

نمونه رای الزام به تمکین

در خصوص دادخواست تقدیمی از طرف آقای ر.ز. فرزند ح. به طرفیت خانم ل.ل. به خواسته الزام خوانده به تمکین ؛ دادگاه با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده از جمله فتوکپی رونوشت سند نکاحیه که مبین احراز رابطه زوجیت، می باشد و خواهان نیز اعلام نموده که خوانده منزل را بدون اجازه اینجانب ترک نموده و حاضر به بازگشت به منزل نمی باشد و تقاضای الزام نامبرده به تمکین و بازگشت به منزل را خواستار گردیده و خوانده اعلام نموده است من حاضر