دادراه

دادراه، راه دادخواهی

نمونه رای فریب در ازدواج

در خصوص اتهام آقای م.ع. فرزند الف. با وکالت آقای ج.س. دایر بر تدلیس در ازدواج (زوج در زمان ازدواج به شاکیه نگفته که سابقه ازدواج دارد و طلاق داده است) موضوع شکایت خانم ف.ف. با وکالت خانم س.ح. به شرح کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه ۱۸ تهران با توجه به محتویات پرونده، استماع اظهارات وکلای زوجین و مطالعه لوایح تقدیمی از سوی آنان، شاکیه و وکیل ایشان دلیل کافی بر این که یکی از شرایط عقد تجرد زوجه بوده و عقد بر مبنای آن واقع شده باشد و به طوری که اگر آن شرط حاصل نبود عقد دائم صورت نمی گرفت به دادگاه ارائه ننموده مضافاً به این که دعوی شاکیه مبنی بر فسخ نکاح به دلیل تدلیس در ازدواج

نمونه رای صدور چک بلامحل

در خصوص اتهام آقای ر.ع. فرزند الف. دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره …/۲۴۴۹ – ۲۰/۲/۹۰ به عهده بانک تجارت به مبلغ یک میلیارد و هشتصد میلیون ریال نظر به محتویات پرونده و توجهاً به شکایت آقای غ.ب. و ملاحظه فتوکپی مصدق چک و گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه و تحقیقات به عمل آمده در دادسرای محترم ناحیه ۱۰ تهران و کیفرخواست صادره مستنداً به مواد ۳ و ۷ و ۲۲ قانون صدور چک نامبرده را به تحمل دو سال حبس تعزیری

نمونه رای فروش مشروبات الکلی

در خصوص اتهام و.ع. فرزند و. مبنی بر فروش مشروبات الکلی دست ساز (۵/۴ لیتر) با عنایت به جمیع محتویات پرونده، گزارش واصله و مفاد کیفرخواست صادره از سوی دادسرای ناحیه ۲۱ تهران و توجه به دفاعیات بلاوجه نامبرده در جریان دادرسی و در جلسه دادگاه به سبب وجود دلایل و قرائن و امارت متقن و موجب حصول علم و یقین بر بزهکاری وی از جمله کشف و ضبط مشروبات الکلی هنگام ارائه و فروش توسط ضابطین متعاقب انجام معامله صوری و برقراری تماس تلفنی با نامبرده جهت خرید مشروبات موصوف و همچنین سوابق متعدد و مکرر وی در جرایم مشابه به تایید واحد رایانه دادسرای ناحیه ۲۱ تهران

نمونه رای مطالبه وجه چک

در خصوص دعوی خواهان شرکت سرمایه گذاری الف. با وکالت ح.ط و الف.ن. به طرفیت خوانده الف.الف. به خواسته: مطالبه وجه چک به مبلغ ۶۴۵۸۴۰۰۰۰ ریال و مطالبه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه. دادگاه نظر به مستندات و دفاعیات خوانده به شرح لایحه شماره ۹۲۰۱۶۶۱ ملاحظه می شود براساس مندرجات قرارداد

نمونه رای تغییر نام کوچک

در خصوص دعوی آقای الف.ب. به ولایت قهری از خانم س.ب. به طرفیت الف. به خواسته تغییر نام از س. به ن. به شرح دادخواست تقدیمی نظر به اینکه به دلالت مفاد شهادت نامه پیوست دادخواست روشن می شود فرزند خواهان با نام (ن.) صدا زده می شود و با این نام شهرت یافته است و نظر به اینکه اسم انتخابی جزء اسامی زیبا و متناسب جنس خواهان می باشد وانگهی جزء اسامی ممنوعه نیست لذا دادگاه ضمن رد دفاعیات بلادلیل خوانده دعوی را واجد وجاهت قانونی و محمول بر صحت دانسته و با استناد به ماده ۹۹۵ قانون مدنی حکم بر الزام خوانده به تغییر نام خواهان از (س.) به (نیاز) با حفظ سایر مشخصات سند سجلی

نمونه رای الزام به تمکین

در خصوص دادخواست ع.م. فرزند م. با وکالت آقای ی.خ. به طرفیت خانم م.ت. فرزند الف. به خواسته تمکین با عنایت به محتویات پرونده و کپی سند نکاحیه وجود علقه زوجیت دائم فی مابین طرفین به سبب عقد نکاح دائم محرز و مسلم می باشد. در مورد خواسته با توجه به اظهارات وکیل خواهان در دادگاه به شرح صورت جلسه مورخه ۱۳۹۲/۰۳/۰۱ عدم حضور خوانده در دادگاه با وصف ابلاغ قانونی به استناد ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی به محض وقوع عقد و استقرار رابطه زوجیت حقوق و تکالیف زوجین در برابر یکدیگر قرار می گیرد از جمله تکلیف زوجه تمکین از زوج و حضور در منزلی است که شوهر تهیه و تعیین می نماید الا اینکه به موجب شروط ضمن العقد حق تعیین محل سکونت به زوجه داده شده یا حضور در منزل مشترک زناشویی

نمونه رای تصرف عدوانی

در خصوص شکایت آقای م.ه. فرزند ع. علیه آقای ر.ی. دایر بر تصرف عدوانی و ممانعت از حق با توجه به اوراق و محتویات پرونده و شکوائیه اولیه شاکی که مدعی است سال ها قبل متهم نزد خانم ز.ع. به جهت انجام امور باغبانی به استخدام درآمده و مشغول به کار بوده است و اکنون که باغ مرا به وی سپرده بودند تصرف نموده و از تخلیه آن امتناع می نماید و حتی از پول فروش محصولات به وی پرداخت نکرده است و با عنایت به اظهارات شاکی و شهود وی را در کلانتری و دادگاه و هرچند مدعی است که باغ را از آقای ب.ع. خریداری کرده است ولی ملاحظه می شود شاکی سبق تصرف بر ملک ندارد

نمونه رای مطالبه وجه چک

در خصوص دعوی آقای م.ع. فرزند ص. به وکالت از آقای پ.ک. فرزند غ. به طرفیت ۱- ص.خ. ۲- ه.س. به خواسته مطالبه وجه چک به مبلغ ۷۵۰۰۰۰۰۰ ریال و مطالبه خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه مستنداً به مدارک پیوست که پس از طی تشریفات و ضوابط قانونی پرونده امر به این شعبه ارجاع و سپس به کلاسه فوق به ثبت رسیده است صرف نظر از اینکه به حکایت اوراق و محتویات پرونده معلوم می گردد خوانده ردیف اول علی رغم ابلاغ قانونی و ردیف دوم ابلاغ واقعی نه تنها در جلسه دادرسی حاضر نمی گردند بلکه تاکنون لایحه دفاعیه ای به این شعبه ارسال و تسلیم ننموده اند لیکن از منظر دادگاه ملاحظه اصل چک در ید خواهان

نمونه رای خیانت در امانت

درخصوص اتهام خانم ن. فرزند ع. دائر بر خیانت در امانت موضوع شکایت آقای ب. و خانم ف. به وکالت از آقای ش. با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده و صرف نظر از اینکه آیا مدارک مورد ادعای شاکی می تواند موضوع خیانت در امانت واقع شود یا خیر، چون حسب ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی موضوع خیانت در امانت میبایست مال منقول یا غیرمنقول یا اسناد تعهدآور مثل چک یا سفته یا قبض و نظایر آن باشد و پر واضح است که اگر موارد مذکور تمثیلی باشد

نمونه رای نفقه معوقه

در خصوص دادخواست خانم ف.ح. با وکالت خانم ها و.ع. و ب. به طرفیت آقای م.ت. به خواسته الزام خوانده به پرداخت نفقه معوقه از تاریخ ۹۰/۴/۲۰ تا صدور حکم با عنایت به جامع محتویات پرونده از جمله فتوکپی مصدق نکاح نامه رسمی شماره ۹۵۸۸ و احراز وجود علقه زوجیت بین طرفین متداعیین به سبب عقد نکاح و نظر به اینکه اظهارات طرفین پرونده و ملاحظه نظریه کارشناس اگر چه مورد اعتراض واقع شده لکن دلیل موجه بر نقض نظریه کارشناس باشد از سوی معترض ارائه نشده و با عنایت به سایر قرائن و شواهد موجود از جمله شهادت شهود و نظر به اینکه یکی از تکالیفی که در اثر نکاح دائم بر عهده شوهر است نفقه

رای وحدت رویه ۷۶۰ – ۱۳۹۶/۴/۲۰

بر حسب مستفاد از تبصره ۴ الحاقی به ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، احداث دامداری و سایر موارد مذکور در آن، در روستاها، با موافقت سازمان‌های جهاد کشاورزی و رعایت ضوابط زیست محیطی، بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی‌شود و از شمول ماده ۳ اصلاحی قانون مذکور خارج است و در صورت عدم رعایت شرایط مقرر در تبصره که فوقاً به آن اشاره شد، ضمانت اجرای تخلف از شرط، که در قوانین مربوط پیش‌بینی شده

رای وحدت رویه ۷۵۹ – ۱۳۹۶/۴/۲۰

مجازات جزای نقدی که درجات آن در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ مشخص شده، با توجه به تعیین حداقل و حداکثر آن در قانون، ناظر به جزای نقدی ثابت است و از جزای نقدی نسبی که میزان آن بر اساس واحد با مبنای خاص قانونی احتساب می‌گردد و از این حیث در جرایم با عناوین مشابه یکسان نیست، انصراف دارد؛ بنابراین مجازات جرایمی که طبق قانون جزای نقدی نسبی است با توجه به حکم مقرر در تبصره ۳ ماده مورد اشاره، تعزیر درجه هفت محسوب می‌شود و رسیدگی به آن به موجب ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در صلاحیت دادگاه

رای وحدت رویه ۷۵۸ – ۱۳۹۶/۴/۱۳

مقصود از انجام تکلیف قانونی مقرر در ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری، حذف احکام متعدد و صدور حکم واحد با لحاظ قاعده تعدد جرم است نه تجدیدنظرخواهی که در آن مسأله ممنوع یا مجاز بودن دادگاه از تشدید مجازات که در جریان یک دادرسی عادی لازم‌الرعایه است، مطرح باشد، لذا به حکم مقرر در این ماده در مواردی که محکومٌ‌علیه دارای محکومیت‌های قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر است، در صورتی که یکی از احکام در دیوان عالی کشور تأیید یا احکام متعدد از دادگاه‌های حوزه‌های قضایی استان‌های مختلف یا از دادگاه‌های با صلاحیت ذاتی متفاوت صادر شده باشد، دیوان عالی کشور باید به تقاضای قاضی اجرای احکام کیفری، پس از نقض تمام احکام، پرونده را به دادگاهی که طبق همین ماده صالح اعلام شده است برای صدور حکم واحد

نمونه رای فریب در ازدواج

در خصوص شکایت آقای ح.ج. فرزند ب. علیه ۱- ف.ش. فرزند ق.، فاقد شهرت، ۲۰ ساله، اهل کرج، مقیم سراسیاب، فاقد سابقه کیفری و با معرفی کفیل آزاد ۲- ق.ش. فرزند ب.، فاقد شهرت، ۵۰ ساله، اهل قوچان، مقیم سراسیاب، فاقد سابقه کیفری و با معرفی کفیل آزاد با وکالت آقای ک.ب. ۳- ز.ب. فرزند غ.، ۴۶ ساله، اهل قوچان، مقیم سراسیاب، فاقد سابقه کیفری، با معرفی کفیل آزاد، دایر بر مشارکت در فریب در ازدواج؛ با توجه به محتویات پرونده نظر به این که شاکی طی صورت جلسه ۹۲/۱۱/۲ اعلام کرده است ۹۰/۴/۲۳ خانم ف.ش. را به عقد دائم خود درآورده است که پس از ۲ سال یعنی ۹۲/۱/۱۳ متوجه شد ایشان دارای بیماری صرع

حقوق زنان مقالات ۹ شهریور ۱۳۹۶

نگاهی به حقوق زنان در قوانین ایران (با مطالعه تطبیقی این حقوق در کنوانسیونهای بین المللی و قوانین کشورهای دیگر)

از حقوق تعاریف مختلفی به عمل می آید؛ عده ای آن را توانایی های انسان می دانند که ممکن است آنها را در اختیار داشته باشد و بالفعل از آنها استفاده کند و بعضی مواقع نیز این حقوق و توانایی ها به صورت بالقوه در او هستند ولی لوازم و شرایط مورد نیاز برای اجرای آنها یا وجود ندارد یا از او سلب شده است.

زن ضمن داشتن قابلیتها و توانایی های متعدد و با وجودی که تفاوتهایی با مرد دارد _ از لحاظ خلقت – ولی هیچوقت نمی توان تفاوتهای یک انسان را نسبت به انسان دیگر، نقص تلقی کرد، چرا که

بررسی مصادیق جرایم رایانه ای (با نگاهی به مصادیق جرایم سایبری)

محیط سایبر یا فضای مجازی در حال حاضر با توجه به خدماتی که به بشر ارائه می دهد می تواند مامنی باشد برای بزهکارانی که سعی در ارتکاب جرایم سایبری را دارند. برخی از مصادیق جرایم سایبری جدید بوده اما بسیاری از آنها با تولد اولین کامپیوترها به وجود آمده اند.
در جرایم سنتی جرم عموماً بر روی اشخاص، اموال و امنیت واقع می گردید ولی در جرایم سایبری نوع آلت جرم به نوعی ماشین (کامپیوتر) می باشد