آدرس دفاتر خدمات قضایی عنبرآباد

آدرس دفاتر خدمات قضایی عنبرآباد

آدرس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی عنبرآباد – تلفن دفاتر خدمات الکترونیک قضایی عنبرآباد

 

 

استان کرمان – شهرستان عنبرآباد – بلوار معلم – جنب اداره برق و رستوران گل سنگی

تلفن : ۰۳۴۴۳۲۹۰۶۶۴

 

 

آدرس و شماره تلفن دفاتر خدمات قضایی شهرستان کرمان نیز در وبسایت قابل مشاهده می باشد.

دادراه