ابطال بخشنامه شماره 17326/3705ـ4/30 مورخ 16/4/1377 و دستورالعمل 12632 مورخ 19/3/1378 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی.

ابطال بخشنامه شماره 17326/3705ـ4/30 مورخ 16/4/1377 و دستورالعمل 12632 مورخ 19/3/1378 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی شرکت بین‏المللی‌های تای با وکالت آقای ابوالحسن سلطانیه و آقای همایون دیبلی. با خواسته ابطال بخشنامه شماره 17326/3705ـ4/30 مورخ 16/4/1377 و دستورالعمل 12632 مورخ 19/3/1378 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : 279/79

شاکی : شرکت بین‏المللی‌های تای با وکالت آقای ابوالحسن سلطانیه و آقای همایون دیبلی.

تاریخ رأی: يکشنبه 10 تير 1380

شماره دادنامه :

مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته ‌است، طی چند سال گذشته معاونت محترم مالیات بردرآمد وزارت امور اقتصادی و دارایی مبادرت به صدور بخشنامه و دستورالعمل‌هایی دایر بر وضع و مطالبه مالیات بر درآمد از شعبه و نمایندگی شرکت‌های خارجی نموده و مأمورین مالیاتی اعم از ممیزین و هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر مالیاتی را ترغیب و وادار به تبعیت از آنها نموده‌اند و در حال حاضر شرکت موکل با برگ قطعی مالیاتی و عملیات اجرایی مواجه می‌باشد.
طبق نصوص قانونی از جمله بند 5 ماده یک و بند (ج) ماده 105 و بند (الف – ب) ماده 107 وضع مالیات و مطالبه آن موکول به تحصیل درآمد در ایران می‌باشد این شرکت در ایران هیچ‌گونه فعالیت تجاری نداشته و کلیه پرسنل آن در ایران کارمند و حقوق بگیر شرکت مادر می‌باشند. با توجه به مراتب معروضه درخواست ابطال بخشنامه شماره 17236/3705-4/30 مورخ 16/4/1377 و دستورالعمل شماره 12632 مورخ 19/3/1378 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی را دارد.
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته‌اند،‌ در تکمیل بخشنامه مورد شکایت بخشنامه دیگری به شماره 30984/6177-4/30 مورخ 3/7/1379 از سوی معاونت درآمدهای مالیاتی وزارتخانه‌ متبوع صادر و ابلاغ گردیده که براساس مفاد بخشنامه اخیرالذکر در صورتی که مطالبه مالیات مطابق مقررات انجام نشده باشد نسبت به تعدیل مالیات یا رفع تعرض از مؤدی اقدام می‌شود. هر دو بخشنامه جنبه آموزشی داشته و یادآور وظایف و تکالیف مأموران تشخیص در رعایت واقعیت امر و مطالبه مالیات براساس اسناد و مدارک مثبته بوده و رهنمود و ارشادی است برای مأمورین مالیاتی و در صورت مطالبه مالیات برخلاف موازین قانونی چگونگی رفع اختلاف و احقاق حق مؤدیان را روشن می‏نماید که این مهم از جمله اختیارات قانونی معاونت درآمدهای مالیاتی می‌باشد.
همچنین دستورالعمل شماره 12632 مورخ 19/3/1378 معاونت درآمدهای مالیاتی که وکیل شاکی درخواست لغو و ابطال آن را نموده است همان‌گونه که از مفاد آن مشخص می‌باشد نامه موردی عنوان مدیریت اداره کل مالیات بر شرکت‌ها بوده و به هیچ وجه جنبه بخشنامه و دستورالعمل را نداشته تا ابطال آن از هیأت عمومی درخواست شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رأی می‏نماید.
رای هیات عمومی:
اعتراض نسبت به مفاد بخشنامه دستورالعمل مورد نظر قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره 41 مورخ 16/2/80 هیأت عمومی دیوان مغایر قوانین و مقررات مورد استناد شناخته نشده است. بنابراین رسیدگی و صدور رأی مجدد در زمینه مذکور در هیأت عمومی دیوان مورد ندارد و اعتراض شاکی مشمول مدلول دادنامه فوق‌الذکر است.‌

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.