ارث بردن مرده از مرده

ارث بردن مرده از مرده

اگر دو شخصی که از یکدیگر ارث می برند، بمیرند مانند پدر و فرزند و زمان مرگ فرزند مشخص باشد اما زمان مرگ پدر مشخص نباشد، فقط پدر از پسر ارث خواهد برد. همچنین اگر معلوم نباشد که کدامیک از اشخاصی که از یکدیگر ارث می برند زودتر فوت کرده اند، هیچکدام از همدیگر ارث نمی برند، مگر این که دلیل فوت غرق شدن یا زیر آوار ماندن باشد.

دادراه