ازاله (از بین رفتن) پرده بکارت

ازاله (از بین رفتن) پرده بکارت

خونریزی همیشه به معنای از بین رفتن پرده بکارت نیست. همچنین از بین رفتن پرده بکارت نیز ممکن است بدون خونریزی باشد. بنابراین عدم خونریزی در هنگام دخول هم همیشه به معنای از بین رفتن پرده بکارت در گذشته نیست. برای تشخیص میتوان به پزشک زنان مراجعه کرد.

دادراه