اظهارنظر برادر در نحوه پوشش خواهر

اظهارنظر برادر در نحوه پوشش خواهر

برادر به دلیل نحوه پوشش خواهر نمی تواند او را مورد تهدید، توهین و یا ضرب و جرح قرار دهد. ارتکاب این اعمال از سوی برادر مجازات های قانونی را در پی خواهد داشت. طبق قوانین برادر صرفاً می تواند نظر خود را اظهار کند.

دادراه