انجام کارهای خانه توسط زن

انجام کارهای خانه توسط زن

طبق قوانین، زن مسئولیتی برای انجام کارهای خانه مانند نظافت، لباس شستن، اتو کردن، غذا پختن و … برای شوهر خود ندارد. اگرچه براساس رسوم در جامعه زنان این کارها را انجام می دهند.