انصراف از معامله از راه دور و خرید اینترنتی

انصراف از معامله از راه دور و خرید اینترنتی

طبق قانون تجارت الکترونیک، در هر معامله از راه دور و خریدهای اینترنتی مصرف کننده باید حداقل هفت روز کاری، وقت ‌برای انصراف (‌حق انصراف) از قبول خود بدون تحمل جریمه و یا ارائه دلیل داشته باشد.‌ تنها هزینه تحمیلی بر مصرف کننده هزینه بازپس فرستادن کالا خواهد بود.