اپیلاسیون بیکینی (موزدایی ناحیه تناسلی) توسط اپیلاسیون کار

اپیلاسیون بیکینی (موزدایی ناحیه تناسلی) توسط اپیلاسیون کار

در قوانین منعی برای اپیلاسیون ناحیه تناسلی توسط اپیلاسیون کار ذکر نشده است. اما مراجع آن را تابع احکام نگاه می دانند و اکثریت مراجع نیز به دلیل لمس و دیدن ناحیه تناسلی این عمل را جایز نمی دانند.

دادراه