بازداشت غیر قانونی

بازداشت غیر قانونی

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵:

بازداشت غیر قانونی توسط مامورین:

ماده ۵۷۰- هر یک از مقامات و مأمورین دولتی که بر خلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

 • قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵:

  بازداشت غیر قانونی توسط مامورین:

  ماده ۵۷۰- هر یک از مقامات و مأمورین دولتی که بر خلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

  صدور دستور بازداشت غیر قانونی توسط قضات مامورین ذی صلاح:

  ماده ۵۷۵- هرگاه مقامات قضایی یا دیگر مأمورین ذی صلاح برخلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند به انفصال دائم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهند شد.

 •  

 •  

 •  

 •