بطری مشروبات الکلی

بطری مشروبات الکلی

نگهداری بطری خالی مشروبات الکلی جرم نمی باشد. اما نگهداری بطری حاوی مشروبات الکلی حتی به صورت تزئین و دکور جرم می باشد و مجازات در پی خواهد داشت.

دادراه