بیرون کردن فرزند از خانه

بیرون کردن فرزند از خانه

پدر نمی تواند دختر خود را از خانه بیرون کند و دختر تا زمانی که ازدواج نکرده است میتواند در خانه پدر زندگی کند. پسر نیز تا سن ۱۸ سالگی و بالاتر در صورتی که مشغول ادامه تحصیل باشد و یا قادر به کار کردن نباشد، می تواند در خانه پدر زندگی کند و در غیر این موارد پدر می تواند از پسر بخواهد که خانه را ترک کند.