بیمه زلزله

بیمه زلزله

با انجام بیمه آتش سوزی و خرید بیمه پوشش زلزله میتوان منزل و یا محل کار خود را بیمه آتش سوزی و زلزله کرد.