بیمه نکردن کارگر

بیمه نکردن کارگر

طبق قانون کار، بیمه نمودن کارگران اجباری است. توافق کارفرما با کارگر مبنی بر بیمه نشدن کارگر نیز مجاز نیست.