تاخیر در سفر بین شهری جاده ای

تاخیر در سفر بین شهری جاده ای

طبق منشور حقوق مسافران در سفرهای بین شهری جاده ای، مسافر باید از خدمات به موقع و بدون تاخیر بهره مند گردد. در صورت بروز تاخیر در حرکت وسیله نقلیه در زمان تعیین شده، شرکت مکلف است در اسرع وقت و حداکثر تا یک ساعت نسبت به جایگزینی وسیله نقلیه مناسب اقدام نماید. شرکت می باید مسافرین را در زمان مناسب و معمول و با پرهیز از ایجاد تاخیرهای غیر معمول در حین سفر و خارج شدن ناوگان از مسیر اصلی برای مسافرگیری و … به مقصد برساند.

دادراه