تجاوز در بستر زناشویی

تجاوز در بستر زناشویی

اگر زنی آمادگی روانی و جسمی برای برقراری رابطه زناشویی با همسر خود را نداشته باشد و مرد به زور با او رابطه جنسی برقرار کند، در قوانین برای این عمل جرمی تعریف نشده است. زوجین می توانند به مشاور خانواده و درمانگر جنسی مراجعه کنند. اگر انجام این عمل از سوی مرد به گونه ای باشد که ادامه زندگی برای زن غیرقابل تحمل باشد و مرد نیز حاضر به درمان نباشد و یا قابل درمان نباشد، زن می تواند در صورت تصمیم به جدایی درخواست طلاق به دلیل عسر و حرج (در سختی و تنگنا قرار گرفتن) را بدهد.

دادراه