تخریب اماکن فرهنگی و تاریخی در جنگ

تخریب اماکن فرهنگی و تاریخی در جنگ

طبق مقررات حقوق بین الملل (از جمله کنوانسیون لاهه) تخریب و حمله به اماکن فرهنگی و تاریخی ممنوع و جنایت جنگی می باشد و مجازات در پی خواهد داشت و حتی در مواردی نیز جنایت علیه بشریت قلمداد می شود.