تخلف رانندگی

تخلف رانندگی

اگر چه رانندگان مکلف هستند که گواهینامه، کارت ماشین، بیمه و معاینه فنی را همیشه همراه خود داشته باشند، ولی پلیس راهنمایی و رانندگی حق ندارد بدون دلیل ارائه این مدارک را از راننده بخواهد و فقط زمانی که تخلفی مشاهده کرد حق درخواست و دیدن مدارک را دارد. در غیر این صورت می توان از ارائه مدارک امتناع کرد.

دادراه