تعویض رنگ خودرو

تعویض رنگ خودرو

برای تعویض رنگ خودرو نمی توان به صورت مستقیم به صافکاری نقاشی مراجعه کرد. مالک خودرو یا نماینده قانونی او باید به همراه مدارک به یکی از مراکز تعویض پلاک مراجعه کند و پس از طی مراحلی، خودرو را به یک مرکز معتبر صافکاری نقاشی بسپارد و پس از اتمام کار، خودرو را به همان مرکز تعویض پلاک برگرداند و پس از بررسی، کارت جدید خودرو همراه با مشخصات ظاهری جدید صادر خواهد شد.

دادراه