تعویض قفل درب خانه توسط موجر

تعویض قفل درب خانه توسط موجر

عوض کردن قفل درب خانه توسط موجر در زمان قرارداد اجاره غیر قانونی می باشد و مستاجر می تواند به جرم ممانعت از حق از موجر شکایت کند که مجازت های قانونی را در پی خواهد داشت.