تعیین میزان مهریه

تعیین میزان مهریه

طبق قوانین، تعیین میزان مهریه با توافق دختر و پسر است و اطرافیان از جمله والدین نمی توانند دخالتی در میزان مهریه داشته باشند.