تعیین و افزایش اجاره بها

تعیین و افزایش اجاره بها

برای تعیین و افزایش اجاره بها قانونی وضع نشده است و براساس عرف عمل می شود.

دادراه