تغییر حضانت

تغییر حضانت

در صورتی که پدر و یا مادر اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار داشته باشند، فساد اخلاقی داشته و به فحشا مشغول باشند، کودک را مورد ضرب و جرح خارج از حد متعارف قرار دهند، مبتلا به بیماری روانی به تشخیص پزشکی قانونی باشند و یا کودک را مورد سوء استفاده قرار دهند و او را مجبور به مشاغل غیراخلاقی مثل فحشا، قاچاق یا گدایی کنند، حضانت کودک تغییر خواهد کرد.

دادراه