تغییر سن برای ازدواج

تغییر سن برای ازدواج

برای تغییر سن در شناسنامه باید سنی که در شناسنامه دارید در واقعیت کم تر یا بیش تر از سن شما باشد و دلایل و مدارک قابل اثبات و معتبری نیز داشت که نشان دهد سنی که در شناسنامه دارید غیر واقعی است. بنابراین درخواست کم یا زیاد کردن سن در شناسنامه برای ازدواج در صورتی که سن واقعی شما همان باشد مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت.