تقاضای نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت3/79/425 شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تقاضای نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت3/79/425 شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی رئیس شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. با خواسته تقاضای نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت3/79/425 شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : 418/79

شاکی : رئیس شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ رأی: يکشنبه 10 تير 1380

شماره دادنامه :

مقدمه:
رئیس شعبه سوم تجدیدنظر دیوان در نامه تقدیمی اعلام داشته‌اند، در پرونده کلاسه79/1076 شعبه هفتم دیوان آقای امیرکاظمی به وکالت از طرف آقای نصراله زند و به طرفیت شهرداری تهران و به خواسته اعتراض به رأی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری شکایت کرده که دادخواست و ضمایم آن در تاریخ 22/7/1378 به شهرداری ارسال، در تاریخ 2/1/1378 به دفرت حقوقی شهرداری ابلاغ شده وکیل شاکی قبل از ابلاغ دادخواست به دفتر حقوقی شهرداری با تقدیم لایحه‌ای که تحت شماره 176 مورخ 28/9/1378 ثبت دفتر شعبه شده دادخواست خود را مسترد و متذکر شده متعاقباً دادخواست تکمیل تری را تقدیم خواهد کرد و به این اعتبار دادنامه شماره 1226 مورخ 30/9/1378 مبنی بر ابطال دادخواست مستنداً به ماده 26 آیین دادرسی دیوان صادر گردیده.
این رأی مورد اعتراض شهرداری تهران واقع شده و متذکر شده‌اند مورد از مصادیق ماده 27 آیین دادرسی و مستلزم صدور قرار اسقاط شکایت است که با پذیرش اعتراض در شعبه سوم تجدیدنظر ضمن فسخ رأی بدوی به موجب دادنامه شماره841 مورخ 23/5/1379 مستنداً به ماده 31 آیین دادرسی قرار اسقاط شکایت شاکی را صادر کرده‌اند چون با توجه به تاریخ ابلاغ دادخواست و ضمایم آن و تاریخ استرداد دادخواست و تصریح به تقدیم دادخواست مجدد رأی صادر از شعبه سوم تجدیدنظر اشتباهاً صادر گردیده مستنداً به تبصره یک قانون الحاق 5 تبصره به قانون دیوان عدالت اداری تقاضای طرح پرونده را در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دارم.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رأی می‏نماید.
رای هیات عمومی:
با عنایت به مدلول تبصره‌های یک و سه الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 26/2/1372 و عدم احراز تحقق و اجتماع شرایط مقرر در تبصره‌های مذکور در پرونده کلاسه 79/425 شعبه سوم تجدیدنظر دیوان موردی برای اعمال مقررات مربوط در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد و پرونده قابل طرح و امعان‌نظر در هیأت عمومی دیوان نمی‌باشد.‌

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.