تماشای فیلم های غیر اخلاقی

تماشای فیلم های غیر اخلاقی

در قوانین برای تماشای فیلم های غیر اخلاقی جرمی تعریف نشده است. اما ارسال و انتشار این محتواهای غیر اخلاقی جرم می باشد و مجازات حبس و جزای نقدی را در پی خواهد داشت.

دادراه