تنبیه دانش آموز

تنبیه دانش آموز

اهانت و تنبیه بدنی و تعیین تکالیف درسی جهت تنبیه در مدارس ممنوع است. با دانش آموزان متخلف که چاره جویی های تربیتی در آن ها مفید واقع نشود، با رعایت تناسب به یکی از روش های زیر برخورد خواهد شد:

۱- اخطار شفاهی‌ به‌ طور خصوصی‌.

۲- اخطار شفاهی‌ در حضور دانش‌ آموزان‌ کلاس‌ مربوط.

۳- تغییر کلاس‌ در صورت‌ وجود کلاسهای‌ متعدد در یک‌ پایه‌ با اطلاع‌ ولی‌ دانش‌ آموز.

۴- اخطار کتبی‌ و اطلاع‌ به‌ ولی‌ دانش‌ آموز.

۵- اخراج‌ موقت‌ از مدرسه‌ با اطلاع‌ قبلی‌ ولی‌، حداکثر برای‌ سه‌ روز.

۶- انتقال‌ به‌ مدرسه‌ دیگر.