جبران خسارت سیل

جبران خسارت سیل

طبق قانون، جبران خسارت ناشی از سیل بر عهده دولت است. دولت مکلف است از محل درآمدهای عمومی (مانند نفت) و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم (مانند مالیات و عوارض)، خدمات و حمایت های مالی را تأمین کند.

دادراه