جبران خسارت قطعی اینترنت

جبران خسارت قطعی اینترنت

جبران خسارت وارد شده به صاحبان کسب و کارها و دیگر افراد جامعه که در اثر قطعی اینترنت به وسیله دولت دچار ضرر و زیان شده اند، بر عهده دولت می باشد و دولت در این زمینه مسئولیت مدنی (مسئولیتی که در برابر ایجاد خسارت به وجود می آید) دارد.