جرایم احتمالی مربوط به خبر سقوط هواپیما

جرایم احتمالی مربوط به خبر سقوط هواپیما

صرفنظر از ماهیت رخداد غمبار سقوط هواپیما، عناوین مجرمانه ای همچون گزارش خلاف واقع و نشر اکاذیب برای نوع مواجهه با این واقعه قابل بررسی است.