جرایم رایانه ای ( جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی )

جرایم رایانه ای ( جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی )

طبق قانون جرایم رایانه ای، هرکس از طریق سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل ‎های داده، افراد را به ارتکاب جرایم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان گردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت آمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کرده یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم می شود.

دادراه