جهیزیه دختر بعد از فوت پدر

جهیزیه دختر بعد از فوت پدر

دختر نمی تواند به این دلیل که پدر در زمان حیات خود جهیزیه خواهرش را تهیه نموده، پس از فوت پدر هزینه جهیزیه را از اموال متوفی دریافت کند مگر اینکه ورثه به این امر رضایت دهند. طبق قوانین نیز تهیه جهیزیه بر عهده پسر می باشد.