جهیزیه

جهیزیه

اگر زنی راضی به استفاده شوهر از جهیزیه اش نباشد، این امکان را دارد که جهیزیه را جمع کند و کنار بگذارد و از شوهر اثاثیه خانه برای زندگی را به عنوان نفقه بخواهد.

دادراه