حضور مراقب در سرویس مدارس

حضور مراقب در سرویس مدارس

علاوه بر راننده حضور مراقب برای سرویس مدارس انبوه بر مانند ون، اتوبوس و مینی بوس در پایه ابتدایی الزامی است.

دادراه