حقوق شهروندی (تجمع و راهپیمایی)

حقوق شهروندی (تجمع و راهپیمایی)

طبق منشور حقوق شهروندی، حق شهروندان است که آزادانه و با رعایت قانون نسبت به تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها و شرکت در آن‌ها اقدام کنند و از بی‌طرفی دستگاه‌های مسئول و حفاظت از امنیت اجتماعات برخوردار شوند.

دادراه