حقوق شهروندی (حق آزادی و امنیت شهروندی)

حقوق شهروندی (حق آزادی و امنیت شهروندی)

طبق منشور حقوق شهروندی، هر شهروندی حق دارد از امنیت جانی، مالی، حیثیتی، حقوقی، قضایی، شغلی، اجتماعی و نظایر آن برخوردار باشد. هیچ مقامی نباید به نام تأمین امنیت، حقوق و آزادی های مشروع شهروندان و حیثیت و کرامت آنان را مورد تعرض و تهدید قرار دهد. اقدامات غیرقانونی به نام تأمین امنیت عمومی به ‌ویژه تعرض به حریم خصوصی مردم ممنوع است.

دادراه