حقوق شهروندی (حق اداره شایسته امور کشور)

حقوق شهروندی (حق اداره شایسته امور کشور)

طبق منشور حقوق شهروندی، شهروندان از حق اداره شایسته امور کشور بر پایه‌ی قانون مداری، کارآمدی، پاسخگویی، شفافیت، عدالت و انصاف برخوردارند. رعایت این حق توسط همه مسئولین و کارکنان الزامی است.