حقوق شهروندی (حق انتخاب نوع پوشش)

حقوق شهروندی (حق انتخاب نوع پوشش)

طبق منشور حقوق شهروندی، شهروندان در انتخاب نوع پوشش خود متناسب با عرف و فرهنگ اجتماعی و در چارچوب موازین قانونی آزاد هستند.

دادراه