حق دسترسی به فضای مجازی

حق دسترسی به فضای مجازی

طبق منشور حقوق شهروندی، ایجاد هرگونه محدودیت مانند فیلترینگ، پارازیت، کاهش سرعت یا قطعی شبکه بدون مستند قانونی صریح ممنوع است.

دادراه