حمل و خرید و فروش مشروبات الکلی

حمل و خرید و فروش مشروبات الکلی

حمل و خرید و فروش مشروبات الکلی

قانون اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب 1375/3/2: 
ماده 3 ماده (702) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده 702 هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به شش‌ ماه تا یک ‌سال حبس و تا هفتاد و چهار (74) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یاد شده محکوم می شود.
‎ ماده 4- ماده (703) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده 703 وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می‌گردد و وارد کننده صرف‌ نظر از میزان‌ آن به شش ماه تا پنج‌ سال‌ حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یاد شده محکوم می‌شود. رسیدگی به این جرم در صلاحیت محاکم عمومی است.
‎تبصره 1- درخصوص مواد (702) و (703)، هرگاه مشروبات الکلی مکشوفه به میزان بیش از بیست لیتر باشد، وسایلی که برای حمل آن مورد استفاده قرار می‌گیرد چنانچه با اطلاع مالک باشد به نفع دولت ضبط خواهد شد در غیر این‌ صورت مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه نیز محکوم خواهد شد. آلات و ادواتی که جهت ساخت یا تسهیل ارتکاب جرایم موضوع مواد مذکور مورد استفاده قرار می‌گیرد و وجوه حاصله از معاملات مربوط به نفع دولت ضبط خواهد شد.
‎تبصره 2- هرگاه کارکنان دولت یا شرکت های دولتی و شرکت ها یا مؤسسات وابسته به دولت، شوراها،شهرداری ها یا نهادهای انقلاب اسلامی و به طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین اعضاء نیروهای مسلح و مأموران به خدمات عمومی در جرائم موضوع مواد (702)و (703) مباشرت، معاونت یا مشارکت نمایند علاوه بر تحمل مجازات های مقرر، ‌به انفصال موقت از یک‌ سال تا پنج‌ سال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.

 • حمل و خرید و فروش مشروبات الکلی

  قانون اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/1375 
  ماده3 ماده (702) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
  ماده 702 هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به شش‌ ماه تا یک ‌سال حبس و تا هفتاد و چهار (74) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یاد شده محکوم می شود.
  ‎ ماده 4- ماده (703) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
  ماده 703 وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می‌گردد و وارد کننده صرف‌ نظر از میزان‌ آن به شش ماه تا پنج‌ سال‌ حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یاد شده محکوم می‌شود. رسیدگی به این جرم در صلاحیت محاکم عمومی است.
  ‎تبصره 1- درخصوص مواد (702) و (703)، هرگاه مشروبات الکلی مکشوفه به میزان بیش از بیست لیتر باشد، وسایلی که برای حمل آن مورد استفاده قرار می‌گیرد چنانچه با اطلاع مالک باشد به نفع دولت ضبط خواهد شد در غیر این‌ صورت مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه نیز محکوم خواهد شد. آلات و ادواتی که جهت ساخت یا تسهیل ارتکاب جرایم موضوع مواد مذکور مورد استفاده قرار می‌گیرد و وجوه حاصله از معاملات مربوط به نفع دولت ضبط خواهد شد.
  ‎تبصره 2- هرگاه کارکنان دولت یا شرکت های دولتی و شرکت ها یا مؤسسات وابسته به دولت، شوراها،شهرداری ها یا نهادهای انقلاب اسلامی و به طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین اعضاء نیروهای مسلح و مأموران به خدمات عمومی در جرائم موضوع مواد (702)و (703) مباشرت، معاونت یا مشارکت نمایند علاوه بر تحمل مجازات های مقرر، ‌به انفصال موقت از یک‌ سال تا پنج‌ سال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.
  ‎تبصره 3- دادگاه نمی‌تواند تحت هیچ شرایطی حکم به تعلیق اجراء مجازات مقرر در مواد (702) و (703) ‌صادر نماید.

 •  

 • نمونه رای فروش مشروبات الکلی

  در خصوص اتهام و.ع. فرزند و. مبنی بر فروش مشروبات الکلی دست ساز (5/4 لیتر) با عنایت به جمیع محتویات پرونده، گزارش واصله و مفاد کیفرخواست صادره از سوی دادسرای ناحیه 21 تهران و توجه به دفاعیات بلاوجه نامبرده در جریان دادرسی و در جلسه دادگاه به سبب وجود دلایل و قرائن و امارت متقن و موجب حصول علم و یقین بر بزهکاری وی از جمله کشف و ضبط مشروبات الکلی هنگام ارائه و فروش توسط ضابطین متعاقب انجام معامله صوری و برقراری تماس تلفنی با نامبرده جهت خرید مشروبات موصوف و همچنین سوابق متعدد و مکرر وی در جرایم مشابه به تایید واحد رایانه دادسرای ناحیه 21 تهران و سایر قرائن موجود و مندرج متن کامل رای …

 •  

 •