دخالت در امور پزشکی با ادعای طب سنتی، طب اسلامی و …

دخالت در امور پزشکی با ادعای طب سنتی، طب اسلامی و …

اشخاصی که فاقد مجوز مورد تایید وزارت بهداشتند و تحت عناوینی مانند طب سنتی، طب اسلامی و … دارو تجویز می کنند و یا در دوران بیماری های واگیرداری مانند کرونا، به تجویز رفتارهای پرخطر در تضاد با تشخیص پزشکان اشتغال دارند مجرم شناخته می شوند و عملشان مستوجب مجازات هایی از قبیل حبس و جزای نقدی است.