درج کد رهگیری در گواهی عدم پرداخت چک برگشتی

درج کد رهگیری در گواهی عدم پرداخت چک برگشتی

طبق اصلاحیه قانون صدور چک و بخشنامه بانک مرکزی، بانک ها مکلفند در صورت عدم داشتن موجودی یا کسر موجودی حساب چک، گواهی نامه عدم پرداخت دارای کد رهگیری صادر نمایند. همچنین مراجع قضایی و ثبتی نیز طبق قانون ملکف شده اند از ترتیب اثر دادن و پذیرش کلیه دعاوی حقوقی و کیفری و صدور اجراییه مبتنی بر گواهی عدم پرداختی که کد رهگیری ندارند، خودداری کنند. بنابراین در صورت عدم درج کد رهگیری بر روی گواهی عدم پرداخت چک توسط بانک و نیز عدم امکان طرح دعاوی و یا اقدام ثبتی دارنده چک، میتوان علیه بانک مقصر شکایت کرد و ضرر و زیان خود را مطالبه کرد.

دادراه