درگاه اینترنتی بانکی

درگاه اینترنتی بانکی

توصیه می شود در هنگام استفاده از درگاه های اینترنتی بانکی از فیلترشکن استفاده نشود به این دلیل که اگر نشانی آن درگاه قبلاً فیلتر شده باشد، مشخص شود.