دریافت مهریه از دیه

دریافت مهریه از دیه

از آن جایی که دیه شخص (چه دیه اعضای بدن و چه دیه قتل) جزء دارایی او می باشد، همسر می تواند دیه را توقیف کند و ابتدا مهریه خود را قبل از به ارث رسیدن به وراث از محل دیه دریافت کند.

دادراه