دریافت وجه بابت استفاده از کارت سوخت

دریافت وجه بابت استفاده از کارت سوخت

دریافت هرگونه مبلغ یا وجهی بابت استفاده از کارت آزاد جایگاه توسط اپراتور‌ها و متصدیان تلمبه در جایگاه‌ های عرضه سوخت ممنوع بوده و در صورت مشاهده مواردی از قبیل عدم در دسترس بودن کارت آزاد و یا دریافت وجه اضافه بر مبلغ بنزین می توان با سامانه پاسخگویی ۰۹۶۲۷ شرکت ملی پخش فرآورده ‌های نفتی ایران تماس حاصل نموده و موضوع را منعکس نمود.