دوچرخه سواری بانوان

دوچرخه سواری بانوان

در قوانین جرمی برای دوچرخه سواری بانوان تعریف نشده است و گرفتن مدارک، توقیف دوچرخه و یا دستگیری بانوان به دلیل دوچرخه سواری غیرقانونی می باشد.

دادراه