دیه از بین بردن قدرت جنسی

دیه از بین بردن قدرت جنسی

طبق قانون، از بین بردن کامل قدرت مقاربت، دیه کامل دارد.

دادراه