دیه از بین بردن نوک بینی

دیه از بین بردن نوک بینی

طبق قانون، دیه از بین بردن نوک بینی که محل چکیدن خون است، نصف دیه کامل می باشد.